اختصاص ۷۵ میلیون دالر به شورای های انکشافی نواحی شهری هرات

اختصاص ۷۵ میلیون دالر به شورای های انکشافی نواحی شهری هرات

نویسنده گزارش: احمد نصیری برنامه میثاق شهروندی یکی از بزگترین پروژه های انکشافی و باز سازی در کشور است که در دو بخش شهری و روستا ها تطبیق میگردد.   این پروژه از چندی به اینسو علاوه بر شش ولسوالی در سطح شهر هرات نیز آغاز...