اختصاص ۷۵ میلیون دالر به شورای های انکشافی نواحی شهری هرات

اختصاص ۷۵ میلیون دالر به شورای های انکشافی نواحی شهری هرات

برنامه میثاق شهروندی یکی از بزگترین پروژه های انکشافی و باز سازی در کشور است که در دو بخش شهری و روستا ها تطبیق میگردد.   این پروژه از چندی به اینسو علاوه بر شش ولسوالی در سطح شهر هرات نیز آغاز شده و در ابتدا نزدیک به ۴۰...