نگرانی‌‌ها از ادامه یافتن اخاذی‌های پولیس محلی در مسیر بزرگ‌راه قلعۀ‌نو – میمنه

نگرانی‌‌ها از ادامه یافتن اخاذی‌های پولیس محلی در مسیر بزرگ‌راه قلعۀ‌نو – میمنه

نگرانی‌‌ها از ادامه یافتن اخاذی‌های پولیس محلی در مسیر بزرگ‌راه قلعۀ‌نو - میمنه   برخی از نمایندگان مردم در شورای ولایتی بادغیس، از ادامه یافتن اخاذی‌های پولیس محلی در مسیر بزرگ‌راه قلعۀنو – میمنه ابراز نگرانی...