احیای کانال های آب در پروان به هزینه ۱,۱۱۸,۰۰۰ دالر

احیای کانال های آب در پروان به هزینه ۱,۱۱۸,۰۰۰ دالر

کار احیای کانال ماهیگیر، کانال جنوبی و احیای شش شبکۀ کانال در ولسوالی های چاریکار و بگرام ولایت پروان به هزینه بالغ بر ۱,۱۱۸,۰۰۰ دالر آغاز گردیده است.   کانال های مذکورتوانایی تامین آب ۲۰,۴۸۶ هکتار زمین های زراعتی و...