احمدزی: شامل شدن قدرت‌های بزرگ در پروسه صلح امیدوارکننده است

احمدزی: شامل شدن قدرت‌های بزرگ در پروسه صلح امیدوارکننده است

محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه کشور گفت: اولین بار است که یک نوع امیدواری برای پیشرفت در پروسه صلح افغانستان مشاهده می‌شود، زیرا شامل شدن قدرت‌های بزرگ در این پروسه تأثیر زیادی دارد. محمد نذیر احمدزی در حالی...