برنامه بزنگاه (۳۵)

برنامه بزنگاه (۳۵)

موضوع برنامه : بررسی جنگ طالبان در زیرکوه شیندند مهمانان برنامه : احسان الله حیات سخنگوی والی هرات و غلام حسن مجروح کارشناس مسائل سیاسی و نظامی ...