احدی: حکومت کرزی از حکومت غنی بهتر بود

احدی: حکومت کرزی از حکومت غنی بهتر بود

انور الحق احدی؛ رییس “جبهه ملی نوین افغانستان”، کارکرد حکومت وحدت ملى را ناکام خوانده گفته که امنیت، اقتصاد و حکومت‌داری در بدترین وضعیت قرار دارد و یگانه راه‌حل همه چالش‌ها ترمیم حکومت کنونى نه بلکه تغییر حکومت...