اجساد ۲۰ پناه‌جوی افغان از آب‌های ترکیه به کابل رسید

اجساد ۲۰ پناه‌جوی افغان از آب‌های ترکیه به کابل رسید

اجساد بیست تن از پناه‌جویان کشور که به‌قصد رسیدن به اروپا در آب‌های ترکیه و یونان غرق‌شده بودند، صبح امروز به کابل انتقال داده‌شد. گفته می‌شود چهارده تن از این افراد، اعضای یک خانواده هستند که در مسیر رفتن به اروپا در...