عکس روز…

عکس روز…

این عکس از جریان مسابقات اتومبیل رانی جزیره بزرگ گرفته شده‌است.     این عکس از جریان مسابقات اتومبیل رانی جزیره بزرگ گرفته...