اتهام معاون اول مجلس نمایندگان از سوی معاون دوم رد شد

اتهام معاون اول مجلس نمایندگان از سوی معاون دوم رد شد

همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان کشور، حکومت را به مهندسی کردن انتخابات متهم کرده است.   وی می‌گوید که بیشتر تصمیم‌گیری‌های کمیسیون مستقل انتخابات در خانه سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور طرح‌ریزی...