یک فرد به اتهام قاچاق ۳۸هزار دالر به ایران، در هرات بازداشت شد

یک فرد به اتهام قاچاق ۳۸هزار دالر به ایران، در هرات بازداشت شد

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات گفته است که این فرد به اتهام قاچاق ۳۸ هزار دالر آمریکایی از هرات به ایران از نقطه صفر مرزی شناسایی و بازداشت گردیده است.   وی افزوده که فرد بازداشت شده این مبلغ از پول دالر را در یک موتر...