فوزیه کوفی رییس کمیتۀ حقوق بشر اتحادیه بین‌الپارلمانی برگزیده شد

فوزیه کوفی رییس کمیتۀ حقوق بشر اتحادیه بین‌الپارلمانی برگزیده شد

فوزیه کوفی به حیث رییس کمیتۀ حقوق بشر اتحادیه بین‌الپارلمانی که در زمینه حفظ حقوق بشری اعضای پارلمان‌ها، در سراسر جهان فعالیت دارد، گماشته شده‌است. خانم کوفی گفته است که در انتخابات روز گذشته در سویس توانسته، بیشتر از...