اتحادیه اروپا ا ز مقرره طرز تأسیس رسانه‌های همگانی حمایت کرد

اتحادیه اروپا ا ز مقرره طرز تأسیس رسانه‌های همگانی حمایت کرد

اتحادیه اروپا از دولت افغانستان به خاطر اجرایی کردن مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی در کشور ستایش کرده است. در خبرنامه نمایندگی این اتحادیه در کابل به رسانه‌ها آمده است، در این مقرره الزامات حداقل در...