ابتکار فرانسه، اتاق تزریق مواد مخدر برای معتادین

ابتکار فرانسه، اتاق تزریق مواد مخدر برای معتادین

بیمارستانی در پاریس اولین اتاق مواد مخدر این کشور را تاسیس کرده است؛ جایی امن که معتادان می روند و مواد مخدر را زیر نظر خدمه پزشکی تزریق می کنند. این ابتکار عمل جنجالی روز سه شنبه با حضور شهردار پاریس و وزیر بهداشت فرانسه...