آیا می‌دانستید، بلند پروازی کلیدی برای موفقیت است؟

آیا می‌دانستید، بلند پروازی کلیدی برای موفقیت است؟

برای موفق شدن، باید بلند پرواز بود! شاید اگر شما بلند پرواز باشید خیی ها به شما خرده بگیرند و بگویند تو برای زندگی کردن نباید در رویاهایت باشی تو باید واقعیت را ببینی و بلند پروازی را کنار بگذاری در صورتیکه ما به شما می...