آیا در مورد چرا بدن پیش از هر نوع ورزش بایستی گرم شود، آگاهی دارید؟

آیا در مورد چرا بدن پیش از هر نوع ورزش بایستی گرم شود، آگاهی دارید؟

گرم کردن مناسب پیش از دویدن، بدنتان را برای جلسه تمرین پیش رو آماده می‌سازد، خواه یک دوی میدانی سخت باشد، خواه یک دوی طولانی ساده یا یک دوی آرام و یکنواخت. با خودتان صادق باشید، آیا همیشه قبل از دویدن گرم می‌کنید؟ بسیاری...