مناظره دانشجویی پارلمانی (۳)

مناظره دانشجویی پارلمانی (۳)

موضوع برنامه : آیا افغانستان در مسیر درستی روان است یا خیر؟ ...