جمعیت آواره گان داخلی در هرات به ۸۵۰۰۰ رسیده است

جمعیت آواره گان داخلی در هرات به ۸۵۰۰۰ رسیده است

بر اساس سروی‌های انجام شده در هرات، حدود ده‌هزار خانواده شامل ۸۵ هزار آواره داخلی در پنج نقطه‌ این شهر زندگی می‌کنند.   مسئولان در اداره امور مهاجرین و عودت کننده گان هرات می گویند : بیشتر آواره گان داخلی در هرات، از...