عدم بهبود در وضعیت آواره گان منطقه غلمین در غور

عدم بهبود در وضعیت آواره گان منطقه غلمین در غور

این آواره گان که از چندی بدینسو از منطقه غملین غور که از هفته ها به این طرف در آتش جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح میسوزد به به مرکز این ولایت آمده اند با انتقاد از عملکرد ضعیف مسئولان حکومتی نسبت به تامین امنیت...