وضعیت آواره‌گان در افغانستان سازمان ملل را نگران ساخته است

وضعیت آواره‌گان در افغانستان سازمان ملل را نگران ساخته است

وضعیت وخیم آواره‌گان داخلی در افغانستان با فرا رسیدن فصل سرما، کمیشنری عالی سازمان ملل سخت را نگران کرده است.   کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین می‌گوید، حدود نیم میلیون آواره در افغانستان به کمک‌های جدی...