یک اداره مستقل برای تحکیم سواحل دریای آمو ایجاد می‌شود

یک اداره مستقل برای تحکیم سواحل دریای آمو ایجاد می‌شود

رییس جمهور غنی در نشست شورای اراضی و آب دستور داده است که یک اداره مستقل در چوکات وزارت انرژی و آب افغانستان به منظور تحکیمات سواحل دریای آمو ایجاد شود. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رییس‌جمهور پس از شنیدن...