کمتر از ۱۰ درصد آموزگاران در ولسوالی فارسی مسلکی اند

کمتر از ۱۰ درصد آموزگاران در ولسوالی فارسی مسلکی اند

مسئولان در ولسوالی فارسی هرات می‌گویند که تمام مکاتب در این ولسوالی فعال است اما بصورت جدی با کمبود آموزگاران مسلکی مواجه هستند.   «محمد مشفق» ولسوال ولسوالی فارسی هرات در گفتگو با تلوزیون چکاد گفته است که کمتر از ۱۰...