جذیه دهی آموزگاران مکاتب ولایت غور به مخالفین مسلح دولت

جذیه دهی آموزگاران مکاتب ولایت غور به مخالفین مسلح دولت

گفته های وجود دارد که آموزگاران مکاتب ولایت غور از حقوق ماهوار خود به مخالفین مسلح دولت جذیه می دهند.   عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به چکاد می‌گوید حقوق آموزگاران مکاتب با حضور داشت هییت مسول به خود شان سپرده...