آموزش و پرورش در غور زیر سایه جنگ شدید

آموزش و پرورش در غور زیر سایه جنگ شدید

شدت گرفتن جنگ در ولسوالی پسابند ولایت غور روند آموزش و پرورش را در این ولسوالی مختل کرده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "جنگ شدید در ولسوالی پسابند تمام مکاتب را در این ولسوالی به تعطیلی...