آموزش ۳ روزه حق دسترسی به اطلاعات در غور برگزار شد

آموزش ۳ روزه حق دسترسی به اطلاعات در غور برگزار شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که برنامه ۳ روزه آموزشی حق دسترسی به اطلاعات از سوی پارلمان جوانان، در آمریت اصلاحات اداری ولایت غور برگزار شد.   در این دوره ۳ روزه نزدیک به ۵۰ نفر از نمایندگان ولایت غور،  فرماندهی پولیس و...