آمریکا روسیه و اوکراین را به خویشتنداری دعوت کرد

آمریکا روسیه و اوکراین را به خویشتنداری دعوت کرد

یک روز پس از این که رییس جمهور اوکراین پیترو پوروشینکو هشدار داد که او تهاجم کامل روسیه به کشور خود را بعید نمی بیند،معاون رییس جمهورآمریکا هردو کشور را به خویشتنداری دعوت کرد. قصر سفید گفت که جو بایدن دیروز با پیترو...