آمریکا به پناهندگان افغان ۴۰ میلیون دالر کمک کرد

آمریکا به پناهندگان افغان ۴۰ میلیون دالر کمک کرد

آمریکا به کمیساریای عالی پناهندگان ۴۰ میلیون دالر کمک می کند تا برای مهاجران برگشت کننده به افغانستان و بیجا شدگان داخلی در کشور مصرف کند. وزارت خارجه‌ی آمریکا در اعلامیه‌ی که منتشر کرده از این مبلغ به عنوان کمک به...