آمریکا با افغانستان تفاهم نامه کمک ۷۹۱ میلیون دالری امضا کرد

آمریکا با افغانستان تفاهم نامه کمک ۷۹۱ میلیون دالری امضا کرد

اداره انکشاف بین المللی امریکا (USAID) تفاهمنامه کمک ۷۹۱ میلیون دالری امریکا به افغانستان را با وزارت مالیه کشور امضا کرد. اکلیل حکیمی٬ وزیر مالیه و هیرمن اسمیت، رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا امروز تفاهمنامه ای را به...