آمار رای دهنده گان انتخابات پیش رو؛ از سوی کدام نهاد اعلام خواهد شد؟

آمار رای دهنده گان انتخابات پیش رو؛ از سوی کدام نهاد اعلام خواهد شد؟

اداره احصاییه  و کمیسیون انتخابات در باره چگونگی گردآوری آمار رای دهنده گان باهم اختلاف نظر دارند.   اداره احصاییه می گوید بر اساس حکم رییس جمهور، آنان مسوولیت گردآوری آمار رای دهنده گان از طریق بایومتریک را بر عهده...