آغاز روند سرشماری از مهاجرین غور

آغاز روند سرشماری از مهاجرین غور

مسئولان آمریت امور مهاجرین ولایات غور می‌گویند که ۲۴ خانواده بیجا شده به تاریخ ۲۴ و ۲۵ عقرب سروی شده اند. عبدالرئوف، آمر امور مهاجرین ولایت غور گفت: " ۲۴ فامیل که یک هفته قبل از مناطق مرکزی آنولایت بیجا شده بودند، غرض...