آغاز به کار کلی منحیث مدیر استخبارات فرماندهی امنیه هرات

آغاز به کار کلی منحیث مدیر استخبارات فرماندهی امنیه هرات

عبدالظاهر کلی به صفت مدیر استخبارات فرماندهی امنیه هرات مقرر شد. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات می گوید که آقای کلی به اساس فرمان وزارت امورداخله این پست تعیین شده است. درهمین حال آقای احمدی گفت که ضیاالدین احمدی...