آزادی دو راننده از چنگ آدم ربایان

آزادی دو راننده از چنگ آدم ربایان

ماموران پولیس هرات روز گذشته دو تن از رانندگان مسیر هرات ادرسکن که چند روز پیش از سوی ربایندگان ربوده شده بودند را آزاد ساختند. درخبرنامه ی پولیس هرات آمده که این افراد عصر روزگذشته آزاد شده وبه اقارب شان تسلیم داده...