غنی: دشمنان مردم افغانستان به آرزوهای خود نرسیده‌اند

غنی: دشمنان مردم افغانستان به آرزوهای خود نرسیده‌اند

رییس‌جمهور غنی می‌گوید بیش از چهار تا ده ساعت وقت‌ روزانه‌اش را به رسیده‌گی وضعیت امنیتی کشور اختصاص داده است. آقای غنی که امروز در نشست زیر نام برنامه‌های تشویقی جوانان به هدف کاریابی در کابل صحبت می‌کرد گفت،...