ناامنی و آدم ربایی سد راه سرمایه گذاری در افغانستان است

ناامنی و آدم ربایی سد راه سرمایه گذاری در افغانستان است

مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور می گویند با وجودی که علاقه مندی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان افزایش یافته اما هنوز هم ناامنی یکی از چالش های عمده سد راه سرمایه گذاری در کشور است.   «صیام الدین پسرلی»...