آدم های مشهور از کجا می‌آیند؟

آدم های مشهور از کجا می‌آیند؟

آنان که به‌راستی تاثیری بر زندگی دیگران به جای می‌گذارند، لزوما مشهور نمی‌شوند، ولی وقتی مشهور شدند، بر اساس آن‌چه کرده‌اند، مورد داوری قرار می‌گیرند. این که خواننده‌ای عامه‌پسند چند میلیون هوادار دارد، نه امری...