بازداشت سارق آثار باستانی در هرات

بازداشت سارق آثار باستانی در هرات

پولیس هرات یک فرد را به ظن کندن کاری غیرقانونی و سرقت آثار باستانی در ولسوالی "اوبه" بازداشت کرده است. جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات گفته است که این فرد روز گذشته (دوشنبه) با یک دستگاه فلزیات دستگیر کرده...