سطح آب حوزه دریای پنج‌آمو ۲۰ درصد کاهش یافته است

سطح آب حوزه دریای پنج‌آمو ۲۰ درصد کاهش یافته است

مسئولان در اداره حوزه دریایی پنج‌آمو گفت که تحقیقات این اداره نشان می‌دهد که در سال جاری ، آب دریا‌های این حوزه نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.   «انجنیر محمدنعیم نوابی» رئیس حوزۀ دریایی پنج آمو گفت که همه...