دسترسی ۵۵۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی در بامیان

دسترسی ۵۵۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی در بامیان

پنجصد و پنجاه خانواده در بامیان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند کرد. سلمان علی صادقی رییس انکشاف دهات گفت: " پروژۀ آبرسانی با بودجۀ ۱۴ میلیون افغانی به طول ۳۱ کیلومتر در قریۀ دشت سعید بامیان ساخته خواهد شد". آقای صادقی...