پربازدیدهای این دسته

آرشیو "گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی"

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۴)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۴)

موضوع برنامه : محکومیت تهدید خبرنگاران از سوی شهروندان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۳)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۳)

موضوع برنامه : فساد اداری در افغانستان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۲)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۲)

موضوع برنامه : حق انتخاب رشته در کانکور ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۱)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۱)

موضوع برنامه : جایگاه زنان در جامعه ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۰)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۰)

موضوع برنامه : تساوی حقوق زنان و مردان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۹)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۹)

موضوع برنامه : نقش زنان در فعالیت‌های سیاسی ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۸)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۸)

موضوع برنامه : بررسی کارکرد حکومت وحدت ملی ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۷)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۷)

موضوع برنامه : میزان رضایت مردم از کارکرد حکومت وحدت ملی ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۶)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۶)

موضوع برنامه : برگزاری محاکم صحرایی در افغانستان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۵)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۵)

موضوع برنامه : نقش شهروندان در تغییرات و تحولات سیاسی ...

  • صفحه 2 از 3
  • >
  • 1
  • 2
  • 3
  • <