آرشیو "پرسشگر"

پرسشگر

پرسشگر

موضوع برنامه :بررسی روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات   مهمانان برنامه : محمد ناصر حافظی – مسئول توزیع شناسنامه های الکترونیکی – جواد عمید – فعال مدنی   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع برنامه :نقش جوانان درمبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت   مهمانان برنامه :سید اشرف سادات – فعال مدنی – تواب مبارز – آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع برنامه : بررسی مشکلات و چالش های انتخابات هیئت مدیره اتاق های تجارت و سرمایه گزاری هرات   مهمانان برنامه : سعد خطیبی – رییس اتاق های تجارت و سرمایه گذاری هرات – رفیع نادری – حقوق دان   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع برنامه :توزیع سند ملکیت از طرف ریاست اراضی هرات   مهمانان برنامه :سلیمان جویا – آمر ثبت ساحات غیر رسمی شهری ریاست اراضی   ...

پرسشگر  

پرسشگر  

موضوع برنامه :بررسی نوعیت نظام سیاسی آینده افغانستان،امارت اسلامی یا جمهوریت   مهمانان برنامه :صادق امینی – استاد دانشگاه – جواد عمید – فعال مدنی   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع برنامه : مداخله کارمندان دولت در امور انتخابات   مهمانان برنامه :محمد انور متین کارشناس فرهنگی مقام ولایت – جواد عمید فعال مدنی   ...

برنامه پرسشگر

برنامه پرسشگر

موضوع برنامه : بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان و تاثیر آن بر زندگی مردم   مهمانان برنامه :نصیراحمد فرهمند – استاد دانشگاه – جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات   ...

برنامه پرسشگر

برنامه پرسشگر

موضوع برنامه :میزان مشارکت مردم در پروسه انتخابات و رابطه بین انتخابات و نظام دموکراتیک چیست؟   مهمانان برنامه :هادی خرد ورز جویا – استاد دانشگاه  - محمد انور متین – فعال سیاسی   ...

برنامه پرسشگر  

برنامه پرسشگر  

موضوع برنامه : بررسی تغییر وتبدیلی های که در ادارات دولتی صورت می گیرد.   مهمانان برنامه :سید اشرف سادات – فعال مدنی – مهدی حدید – عضو شورای ولایتی هرات   ...

برنامه پرسشگر

برنامه پرسشگر

   موضوع برنامه : بررسی چگونگی مذاکرات صلح آمریکا و جناح های سیاسی با طالبان و ایجاد وزارت دولت در امور صلح از جانب حکومت   مهمانان برنامه : رفیع نادری – حقوق دان – محمد انور متین – فعال سیاسی   ...

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • <