آرشیو "پرسشگر"

برنامه پرسشگر

برنامه پرسشگر

موضوع برنامه :میزان مشارکت مردم در پروسه انتخابات و رابطه بین انتخابات و نظام دموکراتیک چیست؟   مهمانان برنامه :هادی خرد ورز جویا – استاد دانشگاه  - محمد انور متین – فعال سیاسی   ...

برنامه پرسشگر  

برنامه پرسشگر  

موضوع برنامه : بررسی تغییر وتبدیلی های که در ادارات دولتی صورت می گیرد.   مهمانان برنامه :سید اشرف سادات – فعال مدنی – مهدی حدید – عضو شورای ولایتی هرات   ...

برنامه پرسشگر

برنامه پرسشگر

   موضوع برنامه : بررسی چگونگی مذاکرات صلح آمریکا و جناح های سیاسی با طالبان و ایجاد وزارت دولت در امور صلح از جانب حکومت   مهمانان برنامه : رفیع نادری – حقوق دان – محمد انور متین – فعال سیاسی   ...

برنامه پرسشگر

برنامه پرسشگر

موضوع برنامه : انتخابات ریاست جمهوری افغانستان   مهمانان برنامه : محمد یونس منیر – مسوول دفتر فیفا در هرات – جواد عمید - فعال مدنی   ...