دخالت آفرینش هنری در جامعه‌

دخالت آفرینش هنری در جامعه‌

در اینجا می‌توانیم دریابیم که آفرینش هنری تا چه‌اندازه در چارچوب وجودی زندگی همگانی دخالت دارد. و تا چه‌اندازه به انتظارها و نیازهای انسان‌ها در دوره‌های تغییر و تحول پاسخ می‌گوید. زیرا به‌صورت آیینه یا نموداری از...