آرشیو "گالری"

صنایع دستی در هرات ( اره سازی )

صنایع دستی در هرات ( اره سازی )

...

کودکان و کار

کودکان و کار

...

پولیو (فلج اطفال)

پولیو (فلج اطفال)

...

تحصیل ( تعلیم و تربیه )

تحصیل ( تعلیم و تربیه )

...

دموکراسی و آزادی بیان

دموکراسی و آزادی بیان

...

نظام

نظام

...

صنایع دستی

صنایع دستی

...

آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست

...

اعتیاد عامل بدبختی جامعه

اعتیاد عامل بدبختی جامعه

...

عکس هایی از کودکان و کار

عکس هایی از کودکان و کار

...