آرشیو "شهروند خبرنگار"

عکس روز…

عکس روز…

این عکس از مسابقات سوار کاری در یکی از کشورهای جهان گرفته شده‌است.       این عکس از مسابقات سوار کاری در یکی از کشورهای جهان گرفته...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس از حاشیه یک مراسم در روسیه گرفته شده‌است   عکس...

عکس روز…

عکس روز…

ایوانکا ترامپ دختر رییس‌جمهور آمریکا در یکی از نشست‌های رسمی با رییس اتحادیه اروپا.   ایوانکا ترامپ دختر رییس‌جمهور آمریکا در یکی از نشست‌های رسمی با رییس اتحادیه...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس از مراسم هولی در اسپانیا گرفته شده‌است. این عکس از مراسم هولی در اسپانیا گرفته...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس از جریان اعتراض‌ها به‌خاطر برگزاری نشست گروه ۲۰ در شهر هامبورگ آلمان گرفته شده‌است.   این عکس از جریان اعتراض‌ها به‌خاطر برگزاری نشست گروه ۲۰ در شهر هامبورگ آلمان گرفته...

عکس روز…

عکس روز…

به این عکس با دقت نگاه نمایید!   به این عکس با دقت نگاه...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس نمایانگر تداوم جنگ در سوریه می‌باشد که کودکان  از گلوله به‌عنوان اسباب بازی استفاده می‌نمایند.     این عکس نمایانگر تداوم جنگ در سوریه می‌باشد که کودکان  از گلوله به‌عنوان اسباب بازی استفاده...

عکس روز…

عکس روز…

این تصویر از حاشیه برگزاری جام کنفدراسیون‌ها در روسیه می‌باشد.     این تصویر از حاشیه برگزاری جام کنفدراسیون‌ها در روسیه...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس نمایانگر فقر در میان خانواده‌ها می‌باشد.   این عکس نمایانگر فقر در میان خانواده‌ها...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس به‌‌عنوان یکی از بهترین عکس‌های خبری برگزیده شده‌است...   این عکس به‌‌عنوان یکی از بهترین عکس‌های خبری برگزیده...