آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۱۰)

شهروند خبرنگار (۱۰)

موضوع برنامه : معرفی حقوق...

شهروند خبرنگار (۹)

شهروند خبرنگار (۹)

موضوع برنامه : آموزش...

شهروند خبرنگار (۸)

شهروند خبرنگار (۸)

موضوع برنامه : فرهنگ شهروندی مهمان برنامه : نظیر احمد بهراد...

شهروند خبرنگار (۷)

شهروند خبرنگار (۷)

موضوع برنامه : شهروند خبرنگار و ارتباط آن با هنر مهمانان برنامه : حامد پویش و فردین تلاش...

شهروند خبرنگار (۶)

شهروند خبرنگار (۶)

موضوع برنامه : معرفی...

شهروند خبرنگار (۵)

شهروند خبرنگار (۵)

موضوع برنامه : آزادی بیان مهمان برنامه : نوید احمد حسینی...

شهروند خبرنگار (۴)

شهروند خبرنگار (۴)

موضوع برنامه : فساد...

شهروند خبرنگار (۳)

شهروند خبرنگار (۳)

موضوع برنامه : تفاوت بین خبرنگار و شهروند...

شهروند خبرنگار (۲)

شهروند خبرنگار (۲)

موضوع برنامه : معرفی ابزار...

شهروند خبرنگار (۱)

شهروند خبرنگار (۱)

موضوع برنامه : معرفی مقوله شهروند...