آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۲۵)

شهروند خبرنگار (۲۵)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری برادران دو قلو مهمانان برنامه : فرهاد و فیروز رحیمی ( شهروند خبرنگاران...

شهروند خبرنگار (۲۴)

شهروند خبرنگار (۲۴)

موضوع برنامه : هنر نقاشی و ارتباط آن با فعالیت های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : سمیه بهروزیان ( نقاش...

شهروند خبرنگار (۲۳)

شهروند خبرنگار (۲۳)

موضوع برنامه : بررسی گزارش های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : فرزاد حسینی ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۲۲)

شهروند خبرنگار (۲۲)

موضوع برنامه : موثریت فعالیت های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : غلام رسول حیدری ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۲۱)

شهروند خبرنگار (۲۱)

موضوع برنامه : آگاهی از قانون اساسی...

شهروند خبرنگار (۲۰)

شهروند خبرنگار (۲۰)

موضوع برنامه : تساوی حقوق...

شهروند خبرنگار (۱۹)

شهروند خبرنگار (۱۹)

موضوع برنامه :...

شهروند خبرنگار (۱۸)

شهروند خبرنگار (۱۸)

موضوع برنامه : نقش جوانان در توسعه...

شهروند خبرنگار (۱۷)

شهروند خبرنگار (۱۷)

موضوع برنامه : زنان و حقوق...

شهروند خبرنگار (۱۶)

شهروند خبرنگار (۱۶)

موضوع برنامه : حق...