آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۵)

شهروند خبرنگار (۵)

موضوع برنامه : آزادی بیان مهمان برنامه : نوید احمد حسینی...

شهروند خبرنگار (۴)

شهروند خبرنگار (۴)

موضوع برنامه : فساد...

شهروند خبرنگار (۳)

شهروند خبرنگار (۳)

موضوع برنامه : تفاوت بین خبرنگار و شهروند...

شهروند خبرنگار (۲)

شهروند خبرنگار (۲)

موضوع برنامه : معرفی ابزار...

شهروند خبرنگار (۱)

شهروند خبرنگار (۱)

موضوع برنامه : معرفی مقوله شهروند...