آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۳۲)

شهروند خبرنگار (۳۲)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در مبارزه با سانسور مهمان برنامه : نظیر احمد شهراد ( روزنامه نگار...

شهروند خبرنگار (۳۱)

شهروند خبرنگار (۳۱)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگار در حکومت داری خوب مهمان برنامه : حامد شایان ( مسئول ارتباطات مرکز رسانه های حکومت در ولایت هرات...

شهروند خبرنگار (۳۰)

شهروند خبرنگار (۳۰)

موضوع برنامه : حقوق سیاسی افراد در...

شهروند خبرنگار (۲۹)

شهروند خبرنگار (۲۹)

موضوع برنامه : آزادی عقیده مهمان برنامه : سید عبدالقادر رحیمی ( رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات...

شهروند خبرنگار (۲۸)

شهروند خبرنگار (۲۸)

موضوع برنامه : معرفی قانون حق دسترسی به اطلاعات مهمان برنامه : حامد مومن ( مسئول دفتر " نی " در هرات...

شهروند خبرنگار (۲۷)

شهروند خبرنگار (۲۷)

موضوع برنامه : نقش جوانان در توسعۀ آزادی بیان مهمان برنامه : حمید یزدان پناه ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۲۶)

شهروند خبرنگار (۲۶)

موضوع برنامه : شعر و ارتباط آن با شهروند خبرنگار مهمان برنامه : مژگان فرامنش ( شاعر...

شهروند خبرنگار (۲۵)

شهروند خبرنگار (۲۵)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری برادران دو قلو مهمانان برنامه : فرهاد و فیروز رحیمی ( شهروند خبرنگاران...

شهروند خبرنگار (۲۴)

شهروند خبرنگار (۲۴)

موضوع برنامه : هنر نقاشی و ارتباط آن با فعالیت های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : سمیه بهروزیان ( نقاش...

شهروند خبرنگار (۲۳)

شهروند خبرنگار (۲۳)

موضوع برنامه : بررسی گزارش های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : فرزاد حسینی ( شهروند خبرنگار...