آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۵۰)

شهروند خبرنگار (۵۰)

موضوع برنامه : مروری به فصل گذشتۀ شهروند خبرنگار ...

شهروند خبرنگار یک‌ساله شد

شهروند خبرنگار یک‌ساله شد

شهروندخبرنگار برنامه‌ای که هدف آن ارتقا آگاهی‌،‌مشارکت‌ و احساس مسئولیت بیشتر شهروندان درباره تحولات جامعۀ که در آن زندگی می‌کنند می‌باشد، در این برنامه مشارکتی که اکنون یک ساله شده است، شهروندان زیادی سهیم شدند...

شهروند خبرنگار (۴۸)

شهروند خبرنگار (۴۸)

موضوع برنامه : نقش فعالیت‌های شهروندخبرنگاری در رشد اقتصادی جامعه ...

شهروند خبرنگار (۴۷)

شهروند خبرنگار (۴۷)

موضوع برنامه : فعالیت‌های شهروند خبرنگاری و ابزار کاری شهروند...

شهروند خبرنگار (۴۶)

شهروند خبرنگار (۴۶)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در کاهش فساد...

شهروند خبرنگار (۴۵)

شهروند خبرنگار (۴۵)

موضوع برنامه : توضیح مقوله مردم ،دولت و...

شهروند خبرنگار (۴۴)

شهروند خبرنگار (۴۴)

موضوع برنامه : حقوق...

شهروند خبرنگار (۴۳)

شهروند خبرنگار (۴۳)

موضوع برنامه : زنان و شهروند...

شهروند خبرنگار (۴۲)

شهروند خبرنگار (۴۲)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری بدون در دست داشتن ابزارهای دیجیتالی مهمان برنامه : حنیف حیدری ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۴۱)

شهروند خبرنگار (۴۱)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری در فضای...