آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۵۲)

شهروند خبرنگار (۵۲)

موضوع برنامه : جایگاه شهروند خبرنگار از نگاه جامعه شناسی مهمان برنامه : علی احمد کاوه استاد جامعه شناسی ...

شهروند خبرنگار (۵۱)

شهروند خبرنگار (۵۱)

موضوع برنامه : روزنامه نگاری شهروندی ...

شهروند خبرنگار (۵۰)

شهروند خبرنگار (۵۰)

موضوع برنامه : مروری به فصل گذشتۀ شهروند خبرنگار ...

شهروند خبرنگار یک‌ساله شد

شهروند خبرنگار یک‌ساله شد

شهروندخبرنگار برنامه‌ای که هدف آن ارتقا آگاهی‌،‌مشارکت‌ و احساس مسئولیت بیشتر شهروندان درباره تحولات جامعۀ که در آن زندگی می‌کنند می‌باشد، در این برنامه مشارکتی که اکنون یک ساله شده است، شهروندان زیادی سهیم شدند...

شهروند خبرنگار (۴۸)

شهروند خبرنگار (۴۸)

موضوع برنامه : نقش فعالیت‌های شهروندخبرنگاری در رشد اقتصادی جامعه ...

شهروند خبرنگار (۴۷)

شهروند خبرنگار (۴۷)

موضوع برنامه : فعالیت‌های شهروند خبرنگاری و ابزار کاری شهروند...

شهروند خبرنگار (۴۶)

شهروند خبرنگار (۴۶)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در کاهش فساد...

شهروند خبرنگار (۴۵)

شهروند خبرنگار (۴۵)

موضوع برنامه : توضیح مقوله مردم ،دولت و...

شهروند خبرنگار (۴۴)

شهروند خبرنگار (۴۴)

موضوع برنامه : حقوق...

شهروند خبرنگار (۴۳)

شهروند خبرنگار (۴۳)

موضوع برنامه : زنان و شهروند...