آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۴۸)

شهروند خبرنگار (۴۸)

موضوع برنامه : نقش فعالیت‌های شهروندخبرنگاری در رشد اقتصادی جامعه ...

شهروند خبرنگار (۴۷)

شهروند خبرنگار (۴۷)

موضوع برنامه : فعالیت‌های شهروند خبرنگاری و ابزار کاری شهروند...

شهروند خبرنگار (۴۶)

شهروند خبرنگار (۴۶)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در کاهش فساد...

شهروند خبرنگار (۴۵)

شهروند خبرنگار (۴۵)

موضوع برنامه : توضیح مقوله مردم ،دولت و...

شهروند خبرنگار (۴۴)

شهروند خبرنگار (۴۴)

موضوع برنامه : حقوق...

شهروند خبرنگار (۴۳)

شهروند خبرنگار (۴۳)

موضوع برنامه : زنان و شهروند...

شهروند خبرنگار (۴۲)

شهروند خبرنگار (۴۲)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری بدون در دست داشتن ابزارهای دیجیتالی مهمان برنامه : حنیف حیدری ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۴۱)

شهروند خبرنگار (۴۱)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری در فضای...

شهروند خبرنگار (۴۰)

شهروند خبرنگار (۴۰)

موضوع برنامه : نقش جوانان در فعالیت های شهروند...

شهروند خبرنگار (۳۹)

شهروند خبرنگار (۳۹)

موضوع برنامه : نقش رسانه های اجتماعی در توسعه آزادی بیان مهمان برنامه : همایون نظری ( مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران در حوزۀ غرب افغانستان...