آرشیو "برنامه"

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۵)

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۵)

موضوع برنامه: آلودگی صوتی در هرات مهمان برنامه: رحیمه منصوری (شهروندخبرنگار)   ...

شهروند خبرنگار (۷۴)

شهروند خبرنگار (۷۴)

موضوع برنامه: نقش فعالیت های شهروندخبرنگاری در انعکاس فعالیت های ورزشی مهمان برنامه: راتب شیرزاد (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۷۳)

شهروند خبرنگار (۷۳)

موضوع برنامه: خیابان آزاری مهمان برنامه: زهره وندا ( مسئول گروه رهبر بانوان همیشه پیروز) ...

شهروند خبرنگار (۷۲)

شهروند خبرنگار (۷۲)

موضوع برنامه: نقش فعالیت های شهروندخبرنگاری در کاهش خشونت علیه زنان مهمان برنامه: ماریا بشیر فعال حقوق زنان و رییس پیشـین دادستانی هــرات ...

شهروند خبرنگار (۷۱)

شهروند خبرنگار (۷۱)

موضوع برنامه: نقش شهروندخبرنگاران در ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو در جامعه مهمان برنامه: حامد واحدیار...

شهروند خبرنگار (۷۰)

شهروند خبرنگار (۷۰)

موضوع برنامه: نقش شهروندخبرنگاران در فعالیت های سیاسی مهمان برنامه: فاضل عبید پژوهشگر مسائل سیاسی ...

شهروند خبرنگار (۶۹)

شهروند خبرنگار (۶۹)

موضوع برنامه: تاثیرات فناوری های نوین در زندگی روزمره شهروندان مهمان برنامه: بشیر احمد بِه منش ...

شهروند خبرنگار (۶۸)

شهروند خبرنگار (۶۸)

موضوع برنامه: نقش تحصیل در جامعه مهمان برنامه: صبور نورزایی (شهروندخبرنگار و نقاش) ...

شهروند خبرنگار (۶۷)

شهروند خبرنگار (۶۷)

موضوع برنامه : مثبت اندیشی مهمان برنامه : طارق هروی ( عکاس و شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۶)

شهروند خبرنگار (۶۶)

موضوع برنامه : صلح مهمان برنامه : طارق هروی ( عکاس و شهروندخبرنگار) ...