آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۷۲)

شهروند خبرنگار (۷۲)

موضوع برنامه: نقش فعالیت های شهروندخبرنگاری در کاهش خشونت علیه زنان مهمان برنامه: ماریا بشیر فعال حقوق زنان و رییس پیشـین دادستانی هــرات ...

شهروند خبرنگار (۷۱)

شهروند خبرنگار (۷۱)

موضوع برنامه: نقش شهروندخبرنگاران در ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو در جامعه مهمان برنامه: حامد واحدیار...

شهروند خبرنگار (۷۰)

شهروند خبرنگار (۷۰)

موضوع برنامه: نقش شهروندخبرنگاران در فعالیت های سیاسی مهمان برنامه: فاضل عبید پژوهشگر مسائل سیاسی ...

شهروند خبرنگار (۶۹)

شهروند خبرنگار (۶۹)

موضوع برنامه: تاثیرات فناوری های نوین در زندگی روزمره شهروندان مهمان برنامه: بشیر احمد بِه منش ...

شهروند خبرنگار (۶۸)

شهروند خبرنگار (۶۸)

موضوع برنامه: نقش تحصیل در جامعه مهمان برنامه: صبور نورزایی (شهروندخبرنگار و نقاش) ...

شهروند خبرنگار (۶۷)

شهروند خبرنگار (۶۷)

موضوع برنامه : مثبت اندیشی مهمان برنامه : طارق هروی ( عکاس و شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۶)

شهروند خبرنگار (۶۶)

موضوع برنامه : صلح مهمان برنامه : طارق هروی ( عکاس و شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۵)

شهروند خبرنگار (۶۵)

موضوع برنامه : همدیگر پذیری مهمان برنامه : مصطفی قادری (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۴)

شهروند خبرنگار (۶۴)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگاران در ایجاد انتقادپذیری مهمان برنامه : فاطمه ارتنوس (هنرمند و شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۳)

شهروند خبرنگار (۶۳)

موضوع برنامه : استفادۀ شخصی از وسایل دولتی مهمان برنامه : جمشید جمشیدی (شهروندخبرنگار) ...