آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در حمایت از جوانان خلاق   مهمان : مصطفی احمدی – معاون انجمن مختریعین حوزه غرب   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : نقش شهروند خبرنگاران در تطبیق قانون اساسی کشور   مهمان برنامه: عزیز الرحمن سروری – معاون تدریسی ریاست معارف هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در نهادینه ساختن قوانین مهمان : نجیب صدیقی – مسئول فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: بی توجهی نسبت به سیمای شهر مهمان : سید اشرف سادات – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع: انتخابات ۱۳۹۷ از دیدگاه شهروندان  و شهروند خبرنگاران   مهمان برنامه: سید جواد حسینی – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار    

شهروند خبرنگار    

موضوع: نقش مردم در پروسه انتخابات   مهمان برنامه: احمد مرید پویش – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در ایجاد انگیزه برای اشتراک در انتخابات ۱۳۹۷ مهمان : جواد عمید – هماهنگ کننده شبکه نهاد های مدنی هرات   ...

شهروند خبرنگار   

شهروند خبرنگار   

  موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران برای بوجود آوردن صلح مهمان برنامه: غلام فاروق راسب – مسئول موسسه آموزش و تحقیق برای صلح   ...

شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار

موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران  در آگاهی دهی مسایل صحی یا صحت   مهمان برنامه: داکتر رامز – مسئول پروگرام های آگاهی دهی و ارتباطات ریاست صحت عامه هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در کاهش استفاده از مواد مخدر   مهمان : آقای حیدری – سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر هرات   ...