پربازدیدهای این دسته

آرشیو "جهت اطلاع شما!"

جهت اطلاع شما ! ( شورای ولایتی )

جهت اطلاع شما ! ( شورای ولایتی )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما !  ( کابینه حکومت وحدت ملی )

جهت اطلاع شما ! ( کابینه حکومت وحدت ملی )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( محیط زیست )

جهت اطلاع شما ! ( محیط زیست )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( فروش دارو های غیر قانونی )

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( فروش دارو های غیر قانونی )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می­پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب­ها از اجتماع بر چیده...

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( مشکلات محصلان مکاتب )

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( مشکلات محصلان مکاتب )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می­پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب­ها از اجتماع بر چیده...

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( وضعیت برق )

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( وضعیت برق )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می­پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب­ ها از اجتماع بر چیده...

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( ترافیک )

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( ترافیک )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می­پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب­ ها از اجتماع بر چیده...

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( نرخ سوخت )

گزارشی از برنامه ی جهت اطلاع شما ! ( نرخ سوخت )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می­پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب­ ها از اجتماع بر چیده...

  • صفحه 4 از 4
  • >
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4